Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

LogoDeVierEvangelisten

Onze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in. Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,
pastoor Kees Dernee, pater Klemens Hayon, pastoraal werker Duncan Wielzen, diaken Paul Kuhlmann en diaken Jos van Adrichem

Pastoraal woord: Ga op weg…

Aan het eind van het Matteüs evangelie zendt Jezus zijn leerlingen uit met een bijzondere opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mat. 28,19-20a).” De leerlingen voegen de daad bij het woord en gaan op weg. Een besluit dat tot vandaag doorwerkt en weerklank vindt.
De Kerk voelt zich geroepen en gezonden om Gods koninkrijk te verkondigen. In haar verkondiging legt zij getuigenis af van deze evangelische opdracht. Katholieken gaan krachtens hun doopsel en vormsel op weg om het goede nieuws van het evangelie te verkondigen in woord en daad. Dat gebeurt door de concrete levenswijze waarin de vruchten van de heilige Geest herkenbaar aanwezig zijn. In het verrichten van goede daden, de toeleg op het gebed en het vieren van de sacramenten.
Ook de katholieke school deelt in die zending van de Kerk. In haar onderwijs richt zij zich “op de vorming van de gehele menselijke persoon en op wat een kind (fysiek, sociaal, ethisch en spiritueel) ten goede komt, in relatie met zichzelf, de ander, de wereld en met God.” Dat doet zij vanuit een welbepaalde visie op de mens. Aan die visie liggen Bijbelse uitgangspunten ten grondslag. Maar ook de geschiedenis en traditie van de Kerk spelen hierbij een rol. De mens is geschapen naar het beeld van God. Elk mensenleven is daarom heilig en dient geëerbiedigd te worden. Deze grote eerbied voor de mens brengt een dubbele verantwoordelijkheid met zich mee: oprechte zorg voor volwassenen in het onderwijs (leraren, schoonmakers, conciërges) en voor kinderen. Ieder mens is immers geroepen “om in vrijheid en liefde verantwoordelijkheid te dragen en zorg te hebben voor zichzelf, voor anderen, voor de schepping en voor het leven als zodanig.” Daarom staat het katholiek onderwijs voor dienst aan de samenleving en wil ze leerlingen voorbereiden op een actieve bijdrage aan de vrede en gerechtigheid in de samenleving.
Aan het begin van een nieuw schooljaar mogen veel kinderen de zegen in de kerk ontvangen om ook op weg te gaan. Met Gods zegen gaan zij op weg, een nieuw schooljaar tegemoet. De juffen en meesters staan voor de uitdaging deze kinderen verder op weg te helpen; in hun groei tot mensen die hun talenten inzetten voor het koninkrijk van God. Die later een eigen inbreng zullen hebben in de realisering en het behoud van een samenleving waarin vrede ieders deel wordt; waar ieder mens meetelt, gezien, gehoord wordt. Dat legt op de schouders van ouders en leerkrachten een enorme verantwoordelijkheid. De in de negentiende eeuw geboren heilige Don Bosco vatte deze verantwoordelijkheid kernachtig samen: “Het begeleiden van jonge mensen de toekomst in is het heiligste dat een mens in zijn of haar leven kan doen.” Met deze opdracht gaan ook ouders en leerkrachten op weg.
Net als voorgaande jaren valt de vredesweek aan het begin van het schooljaar. Het thema dit jaar luidt: “Vrede verbindt over grenzen”. Veel kinderen op katholieke scholen zullen dagelijks het thema in praktijk brengen. Ze krijgen te maken met kinderen die afkomstig zijn uit gebieden buiten de eigen landsgrenzen. Samen gaan zij op weg. Spelenderwijs, maar niet zonder ernst.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Binnenkort

Nieuws

De weekenden van 19/10 november en 16/17 november zamelt de Werkgroep Diaconie weer houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. In de manden achter in de kerk kunt u dan uw producten achterlaten.  Dank voor uw bijdrage!