top of page
parochie structuur klein.jpg

Pastoor en pastoraal team
Op 1 februari 2024 is Tom Kouijzer door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie de Vier Evangelisten. 

Elk lid van het pastoraal team is verantwoordelijk voor één of meer (delen van) taakvelden. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

pastoor Kouijzer: liturgie (+ voorzitter pastoraatgroep; de Vonk en Tabithavieringen)
diaken van Adrichem: diaconie, catechese voor jongeren, EHC en Vormsel
diaken Kuhlmann: diaconie (MOV etc.) en liturgie
pastoraal werker Wielzen: catechese voor volwassenen, voorbereiding sacramenten volwassenen, doopvoorbereiding, pastoraat en oecumene


Parochiebestuur
Is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de financiën en is werkgever van het gecontracteerde personeel. Het parochiebestuur is tevens verantwoordelijk voor het faciliteren van het pastoraal team, de centrale organisatie (CPS, FA, Redactie) en de vier geloofsgemeenschappen, zodat de taken op verantwoorde, efficiënte en effectieve wijze kunnen worden uitgevoerd. Voor elke geloofsgemeenschap treedt een bestuurslid op als aanspreekpunt.

Pastoraatgroep
Doel: adviseren van het pastoraal team ten aanzien van het pastoraal beleid en mede zorg dragen voor de in- en uitvoering van door het pastoraal team vastgesteld beleid en daarbinnen afgesproken activiteiten.

Leden van de pastoraatgroep zijn tevens lid van één van de kerngroepen. Zij functioneren echter niet als vertegenwoordiger van de betreffende kerngroep, maar behartigen een taakveld. Binnen de pastoraatgroep wordt zorg gedragen voor een evenwichtige verdeling van de taakvelden. De pastoraatgroep wordt voorgezeten door de pastoor en, afhankelijk van de agenda, participeren één of meer andere leden van het pastoraal team. 

Kerngroepen
Doel: verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die nodig zijn om de geloofsgemeenschap een vitale geloofsgemeenschap te laten zijn, en de uitvoering van taken die een gevolg zijn van nieuw vastgesteld beleid en activiteiten. Elke kerngroep heeft een vast aanspreekpunt bij het parochiebestuur en bij het pastoraal team. Deze zijn bij de vergaderingen van de kerngroep structureel aanwezig. Periodiek zullen deze ‘vaste aanspreekpunten’ van het bestuur en team rouleren.

De organisatie van de geloofsgemeenschappen is in het organogram weergegeven in termen van taakvelden, in plaats van werkgroepen, aangezien elke geloofsgemeenschap anders georganiseerd is. Het grootste deel van de taken is echter nagenoeg gelijk. Aan een afstemoverleg kan dus, afhankelijk van de situatie, een vertegenwoordiger van de lokale werkgroep deelnemen of, wanneer deze er niet is, een vrijwilliger van de locatie die zich met het betreffende onderwerp bezig houdt. Het gaat er om dat de deelnemer aan het overleg op de hoogte is van de ‘ins en outs’ van het onderwerp op locatie. Afstemoverleggen zijn bedoeld voor een moment van contact tussen uitvoerenden en beleidsverantwoordelijken, voor inventarisatie van evt. knelpunten in de uitvoering, voor voeding van ideevorming in de pastoraatgroep en toetsing van concept beleid bij de uitvoerders.  

Het is mogelijk dat voor taakvelden/onderwerpen een verschuiving plaatsvindt van lokale organisatie naar centrale organisatie (voorbeelden daarvan uit het verleden zijn de werkgroepen vormselvoorbereiding en doopvoorbereiding en de parochiële Noodhulp). Het afstemoverleg is dan niet relevant meer, omdat er voor de uitvoering in de hele parochie één werkgroep verantwoordelijk is die rechtstreeks door een lid van het pastoraal team of het parochiebestuur wordt aangestuurd. Het kan ook zijn dat een bepaald onderwerp voor een locatie niet relevant is. In dat geval is participatie in een afstemoverleg niet noodzakelijk.

bottom of page