top of page

Keti Koti viering

Bisdom Rotterdam

2 jul. 2023

Lees alles over de Keti Koti viering met de bisschop op 1 juli 2023 in de Emmaus...

“Wij moeten ons bewust blijven van de geschiedenis die achter ons ligt en van de toekomst die voor ons ligt”

“Als we vandaag stilstaan bij de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden in ons land, dan betekent dat niet alleen maar dankbaarheid, niet alleen maar vreugde. Het betekent ook schaamte en verlegenheid.” Dat zei bisschop Van den Hende op zaterdag 1 juli in Den Haag. De bisschop was deze dag hoofdcelebrant in de Ketikoti-viering in parochie De Vier Evangelisten en nam deel aan de ontmoeting daarna.Op 1 juli werd de afschaffing van de slavernij herdacht. Een dag eerder was de bisschop bij de landelijke herdenkingsdienst in Amsterdam die werd gehouden onder de vlag van de Raad van Kerken. De bisschop is betrokken bij de Raad van kerken als bisschop-referent voor oecumene namens de Nederlandse bisschoppen.Duncan Wielzen is pastoraal werker in de parochie De Vier Evangelisten in Den Haag. Hij heet bisschop Van den Hende in Den Haag welkom aan het begin van de viering in de Emmauskerk. “We vieren dat Christus ons heeft vrijgemaakt”, zegt Duncan Wielzen. “Maar in de geschiedenis hebben wij mensen anders behandeld en onvrij gemaakt. We hebben mensen geketend en dat heeft heel veel ellende en leed met zich meegebracht. Gelukkig, God zij dank, is daar een einde aan gekomen. Maar nog steeds zijn vandaag heel veel mensen niet vrij. Wij als christenen, wij als mensen, worden geroepen om daarover te waken. We zijn geroepen om vrij te zijn.”“Iedere persoon is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Er is geen sprake van eerste en tweede en derde klas personen. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis”, benadrukt de bisschop in zijn homilie. “Lange tijd, het betreft vele generaties van tot slaaf gemaakte mensen, leek het wel alsof menselijke waardigheid kon worden weggenomen. Zo hebben velen, die tot slaaf gemaakte mensen hebben verhandeld en onderdrukt, tevens hun eigen waardigheid als mens ontkend. Want hoe kun je een mens zijn, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, als je een andere persoon kleineert en zijn of haar waardigheid ontneemt? En hoe kun je als tot slaaf gemaakte mens je waardigheid ten volle beleven, wanneer andere mensen je kleineren en tot hun bezit hebben gemaakt?”“Vandaag staan wij stil bij het einde van de slavernij in ons land. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af is. Wij moeten ons bewust blijven van de geschiedenis die achter ons ligt maar die doorwerkt in vele levens, en van de toekomst die voor ons ligt met de hoop van de Heer in ons hart. Onze omgang als mensen met elkaar baseren op de waardigheid van iedere menselijke persoon. Onze samenleving moet zo worden ingericht, met de liefde van Christus. Met zijn dienstbaarheid voor ogen. Met de opdracht om elkaar te dienen en respecteren.” De bisschop wijst daarbij ook op moderne vormen van slavernij: “Zelfs op de dag van vandaag, al is slavernij officieel afgeschaft, zitten nog steeds veel mensen in moderne slavernij vast. Door allerlei vormen van industrie, dichtbij en verder weg. In verschillende vormen van mensenhandel, die zowel volwassenen als kinderen raken.”


“Er is veel verdriet als het gaat om al die generaties van mensen die hun leven in slavernij hebben doorgebracht. Er is ook veel verdriet als je kijkt hoe witte mensen het lang gewoon hebben gevonden. Maar waar de apostel Paulus in Jezus’ Naam duidelijk maakt dat ieder mens tot vrijheid geroepen is, mogen we naast verdriet en schaamte ons ook vastklampen aan de Heer die zegt: Ik maak alles nieuw (cf. Openbaring 21, 5). Ik maak alles anders en jullie mogen mijn leerlingen zijn om dat stap voor stap te leren, niet alleen van het evangelie, maar door het geloof dat werkzaam is door de liefde (Galaten 5, 6)”, zegt de bisschop.“Jezus, gekruisigd en gestorven en verrezen, gaat ons voor op de weg naar nieuw leven. En als we in dat nieuwe leven geloven, hoort daarbij dat we ook steeds meer ons hart omvormen, dat we steeds meer bereid zijn tot bekering. Om mee te bouwen aan het rijk van God in plaats van af te breken. En mag zo steeds meer in ons leven die van de Heer ontvangen vrijheid tot bloei komen. Dat alle generaties en alle volken hun talenten en gaven mogen inzetten.”Na de eucharistieviering wordt de ontmoeting gedurende de middag voortgezet in de ontmoetingsruimte van de kerk. Er worden liederen gezongen, er klinken getuigenissen en er wordt samen gegeten. Ook vertelt waarnemend pastoor Tom Kouijzer over bevrijding in het Oude Testament. Duncan Wielzen nodigt iedereen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Voor deze ‘dialoogtafel’ worden drie vragen aangereikt die gaan over onvrijheid, over de excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse en koloniale verleden en over wat je nodig hebt om je vrij te voelen.Bron: www.bisdomrotterdam.nl / foto's zijn gemaakt door Johan Wouters.

bottom of page