Sacramenten en andere liturgische vieringen

Ons hele leven maken we dingen mee en zijn er momenten dat we keuzes maken. Sommige van die momenten zijn zo belangrijk dat voor gelovige mensen God daar op een bijzondere manier bij betrokken is. In de Rooms-Katholieke kerk worden deze momenten daarom gemarkeerd door een sacrament, een gewijde handeling waarin God tot de mensen komt. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. De kerk kent zeven sacramenten:
doopsel, vormsel, eucharistie, boete en verzoening, ziekenzalving, wijding en huwelijk. Volgens de katholieke leer zijn deze sacramenten ingesteld door Jezus Christus en worden ze, als ze door de bedienaar worden toegediend, beschouwd als een directe handeling van Jezus Christus zelf.

Uw kind laten dopen

Veel ouders ervaren de geboorte van hun kind als een geschenk van God. Ouders willen het beste voor hun kind. Niet alleen in materieel opzicht, maar ook in emotioneel en geestelijk opzicht. Eén van hun grootste wensen is dat Gods zegen hun kind mag vergezellen gedurende heel zijn/haar leven, en het mag beschermen. Om die reden willen zij dan graag hun kind laten dopen en het, verbonden met de gemeenschap, in geloof opvoeden. Wilt u ook dat uw kind gelovig opgroeit en het laten dopen, dan biedt R.K. Parochie de Vier Evangelisten u de mogelijkheid daartoe. Na aanmelding voor het doopsel neemt de betreffende pastor contact op met u. Voorafgaand aan de doop van uw kind vinden er drie voorbereidende gesprekken plaats.

In de tweede helft van 2022 zijn de doopvieringen gepland op de zondagen :  10 juli (geloofsgemeenschap Titus Brandsma), 21 augustus (geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen), 9 oktober (Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars) en 27 november (Geloofsgemeenschap Emmaus) . Wanneer u op één van de genoemde data uw kind wil laten dopen, neem dan uiterlijk woensdag 15 juni,  resp. woensdag 27 juli, woensdag 14 september, woensdag 2 november contact op met het centraal parochiesecretariaat. U wordt dan geïnformeerd over de voorbereiding en ontvangt de nodige praktische informatie en een aanmeldformulier om in te vullen. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een uitnodiging voor het eerste voorbereidingsgesprek.

Op volwassen leeftijd gedoopt worden?
Het doopsel is niet aan leeftijd gebonden. Wilt u de rijkdom van het katholieke geloof in uw leven ervaren? Bent u misschien op zoek naar gelovig houvast in het leven? Of zijn het levensvragen waarmee u worstelt, waarop u geen antwoord hebt? Wat de aanleiding van uw zoektocht ook is, het doopsel kan misschien voor u een nieuw begin zijn. Een eerste stap naar een bewust christelijk leven. Volwassenen worden in onze parochie, volgens de eeuwenoude Christelijke traditie, in principe in de Paasnacht gedoopt. De voorbereiding hierop vindt in groepsverband plaats en start elk jaar in oktober. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen, meld u zich dan uiterlijk in september aan. Als voorbereiding in groepsverband of het ontvangen van het doopsel in de Paasnacht niet past bij uw situatie, is een persoonlijke/individuele voorbereiding en/of een ander moment van de doopplechtigheid af te spreken.

Voor informatie over dopen kunt u contact opnemen met het Centraal Parochie Secretariaat.

Wanneer mag mijn kind meedoen aan het Vormselproject?

Uw kind wordt 12 jaar en gaat straks de basisschool verlaten? De overstap naar de middelbare school is niet alleen een markeringsmoment voor het onderwijs van uw kind, maar ook voor zijn/haar geloofseducatie. Wilt u dat uw kind ook in het geloof verder groeit, dan biedt de voorbereiding op het Heilig Vormsel daar een goede mogelijkheid toe. Samen met leeftijdsgenoten gaat uw kind een voorbereidingstraject in waarin het bewust wordt gemaakt van de kracht en waarde van de Heilige Geest. In de Eerste Heilige Communievoorbereiding heeft uw kind kennis gemaakt met Jezus, de Zoon van God. Bij de vormselvoorbereiding maakt hij/zij nu kennis met de Heilige Geest, de Geest van God, die gelovigen sterkt en bijstaat onder alle omstandigheden van het leven. Zo leert uw kind vertrouwen op de hulp van de Heilige Geest, die Jezus ons heeft beloofd. Uw kind krijgt daarmee een gelovig houvast voor de rest van zijn/haar leven.

In oktober 2022 start de voorbereiding van een nieuwe groep tieners. Tieners vanaf groep 8 kunnen aan deze voorbereiding deelnemen. Als u uw kind aan de voorbereiding wil laten deelnemen, meld hem of haar dan aan via dit  digitaal aanmeldformulier Vormsel.

Wanneer mag mijn kind de Eerste Heilige Communie ontvangen?

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van uw kind. In de regel vindt dit plaats rond het 8e jaar. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag uw kind dan samen met veel andere mensen in de kerk het heilig brood (de hostie) ontvangen. Wanneer de priester tijdens de eucharistie het brood en de wijn aan God opdraagt, worden deze het Lichaam en Bloed van Christus. Als de ouders van de eerste communicanten ermee instemmen,  mogen zij, op de dag van hun Eerste Heilige Communie, zowel het Lichaam als het Bloed van Christus tot zich nemen. Dat gebeurt tijdens een eucharistieviering in de kerk, in mei of juni. Hiervoor is er voor uw kind een voorbereiding van ongeveer tien lessen. Als uw kind in groep 4 zit, kunt u het aanmelden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Lees meer op de jeugd en jongeren pagina.

Gelegenheid tot biechten

In ons leven leren wij met vallen en opstaan dat we niet ontkomen aan ruzie en conflicten met anderen. In een gemeenschap van mensen kan boosheid, jaloezie en ruzie niet uitblijven, maar het leven is niet goed te dragen wanneer we met boosheid en ergernissen blijven lopen. Vergeven en vergeving vragen kunnen deze ergernissen het hoofd bieden. Diep in ons hart verlangen wij ernaar Jezus te volgen: te doen zoals Hij deed. Dat vraagt van ons dat wij Hem in ons leven toelaten, dat wij ons door Hem laten raken. Door het sacrament van Boete en Verzoening, ook wel de biecht genoemd, raakt Jezus ons aan in onze kleinheid, waardoor wij de kracht en de moed vinden om te veranderen in mensen die wij willen zijn. Met dit sacrament worden twee soorten relaties hersteld:

  • De relatie met God. Het sacrament van Boete en Verzoening is gericht op de ontmoeting met Jezus Christus. Als wij onze fouten en tekortkomingen oprecht bij Hem opbiechten, mogen wij ons weer door God geliefd weten.
  • De relatie met de mensen om ons heen. Door het uitspreken van onze fouten en onhebbelijkheden, krijgen we ruimte om ons geaccepteerd te weten door God zodat we ook de definitieve stap kunnen zetten naar verzoening met de ander.

In de Advent en de Veertigdagentijd worden in onze parochie boetevieringen gehouden. Tijdens deze vieringen kunt u zich in de rust van het gebed voorbereiden op het sacrament van Boete en Verzoening. Voor het ontvangen van het sacrament spreekt u na de viering met een priester die zich in een private ruimte in de kerk bevindt. Ook op andere momenten van het jaar is het mogelijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. U kunt zich daarvoor wenden tot één van onze priesters.

De ziekenzalving

Wanneer ziekte op onze levensweg komt, verschillende kwaaltjes het leven zwaar maken of bijvoorbeeld  een spannende operatie moet worden ondergaan, dan kunnen we door het sacrament van de zieken, ofwel de ziekenzalving, extra kracht, bemoediging en troost ontvangen. Jezus Christus is ons in dit sacrament op een bijzondere wijze nabij. Hij lijdt met ons mee en wij weten ons door zijn mede-lijden gesterkt en getroost en in ons eigen lijden verlicht. Het sacrament kan worden ontvangen op alle momenten in het leven en worden herhaald wanneer we die extra kracht weer nodig hebben. Het is dus niet de bedoeling van het sacrament om tot het laatste levensmoment te wachten.

In onze parochie vinden door het jaar heen enkele eucharistievieringen met gezamenlijke ziekenzalving plaats. Voor die vieringen wordt de gelegenheid gegeven om u aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van de zieken. Wanneer het niet mogelijk is om aan de gezamenlijke ziekenzalving deel te nemen of wanneer de behoefte aan de ziekenzalving urgent is, bijvoorbeeld vóór een spannende operatie of bij een plotselinge ernstige verslechtering van de gezondheid, kan een individuele ziekenzalving worden ontvangen. U kunt deze aanvragen via het Centraal Parochie Secretariaat.

Geroepen tot het ambt: priester,  diaken of pastoraal werker

Het kan zijn dat de kerk je op een bijzondere manier aanspreekt en aantrekt, dat iets van binnen tegen je zegt dat je meer wilt doen dan deelnemen aan de geloofsgemeenschap, meer zelfs dan als vrijwilliger actief in de gemeenschap te zijn. Als je van God houdt, van de kerk en van mensen, misschien voel je je dan wel geroepen om als man of vrouw een ambt in de kerk te bekleden, het ambt van pastoraal werker bijvoorbeeld. Voor mannen bestaat bovendien de mogelijkheid om als gewijde bedienaar in de kerk te werken. Je wordt dan priester of diaken.  Na voltooiing van je theologiestudie en vormingstraject, die voor alle beroepskrachten in de kerk benodigd zijn, word je dan door de bisschop, tijdens een feestelijke eucharistieviering, het sacrament van de wijding toegediend.

Ervaar jij bij jezelf een bijzonder verlangen om in en voor de kerk werkzaam te zijn en wil je er graag in vertrouwen over praten, neem dan contact op met één van de pastorale beroepskrachten van onze parochie. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor opleiding en vorming tot pastoraal werker, diaken en priester, zie de websites van priester- en diakenopleiding Vronesteyn , van de Tilburg School of Catholic Theology  en van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing.

Trouwen in de kerk

Voor veel mensen is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Maar als je het aandurft… dan betekent het nogal wat. Met een dergelijk belangrijke stap spreek je niet alleen vertrouwen uit in elkaar. Je zegt ook: ‘God, ook U en vooral U mag aanwezig zijn in ons huwelijk. U als degene tot wie wij ons altijd mogen wenden in momenten van vreugde en verdriet, bij hoogte en dieptepunten. Want wanneer het tegenzit, bent U er nog om ons bij te staan.’ Dit aanvoelen dat God meetrekt en levensnabij is op een bijzondere manier is de essentie van een kerkelijk huwelijk. Het gaat voor duurzaamheid, trouw tot het uiterste, vergeving schenken én ontvangen, en blijven zoeken hoe de ander gelukkig te maken.

Voelen jullie je hierdoor aangesproken en denken jullie eraan deze belangrijke stap te nemen? Neem dan contact op met ons Centraal Parochie Secretariaat.

Vervolgens nodigt een van onze pastores jullie uit voor een kennismakingsgesprek, waarna mogelijk de huwelijksvoorbereiding aanvangt. Afhankelijk van de eigen persoonlijke omstandigheden kan deze voorbereiding enkele weken tot enkele maanden duren. Houdt er daarom rekening mee om minstens 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum je te melden.

Bij het overlijden  van een dierbare…

Het in kerkelijk verband afscheid nemen van een overledene betreft geen sacrament, maar wel een liturgische viering. Bij het overlijden van  een dierbare komen – naast  verdriet – vele vragen op u af. Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis brengt gevoelens van onmacht en verwarring  met zich mee. Dan is er de zorg om een waardig afscheid en uitvaart van de overledene. Als parochiegemeenschap willen wij u daarbij van dienst zijn. Als het nu gaat om een uitvaart vanuit de kerk, een gebedsviering in de aula van een crematorium of begraafplaats, telkens staat het christelijk geloof in een leven voorbij de dood centraal.

Wat te doen bij een overlijden?
Eerst neemt u contact op met de uitvaartondernemer. Hij/zij zal contact opnemen met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Vervolgens zal de voorganger  u benaderen voor een afspraak om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Daarbij is, in overleg met de voorganger, eigen inbreng van familie of vrienden van de overledene mogelijk. Door, voor zover mogelijk, rekening te houden met wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt de uitvaartviering op maat verzorgd.