In de zomer van 2017 is er een gezamenlijke, parochie brede, adviescommissie liturgie ontstaan. Deze commissie heeft het pastoraal team geadviseerd over het liturgisch rooster 2018. Daarbij is op verzoek van het pastoraal team bezien of en hoe de zaterdagviering gezamenlijk met Maria van Eik en Duinen (MED) zou kunnen plaatsvinden. Daaruit is als optie gekomen deze viering ‘om en om’ te houden: in oneven maanden in de Pastoor van Ars; in even maanden in MED. Het tijdstip wordt 17.00 uur. In de pastoor van Ars hebben diverse zaterdag bezoekers aangegeven positief te staan tegenover het vroegere tijdstip. Wij begrijpen dat dat niet voor iedereen zal gelden, maar hebben begrip voor de wens van het pastorale team. Afgesproken is deze aanpassing tijdig te evalueren. Wij stellen het op prijs als u ons uw bevindingen en mening wilt laten weten.

In het najaar van 2016 heeft de pastoraatsgroep het Pastorale Team geadviseerd over de uitgangspunten voor het liturgisch rooster 2017. Rekening houdend met wat wij van parochianen horen. Uiteraard is het niet mogelijk het altijd iedereen naar de zin te maken, maar uiteindelijk komen we samen voor de eucharistie en de H. Communie.
Daarbij is het streven elke H. Mis op zondag muzikaal te doen begeleiden. Dat vergt veel gepuzzel met inzet van ‘eigen’ koren én externe koren. Beperking van de kosten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde, maar niet ten koste van een inspirerende viering. Muziek en zang draagt daar in belangrijke mate toe bij. De pastoraatsgroep hecht aan de traditie van de Ars dat er variatie in muzikale begeleiding is.
Ook goede ondersteuning door akolieten is een aandachtspunt: er wordt naar gestreefd dat er elke zondag bij de H. Mis 2 akolieten zijn. En niet soms 1, soms 3 of 4.
Dat er niet alleen H. Missen zijn in het weekend maar ook af en toe een Woord en Communie-viering heeft weliswaar voor veel parochianen van de Ars niet de voorkeur maar is een gegeven vanuit het Pastorale Team onder leiding van pastoor Dernee. Voordeel van de Woord en Communie-vieringen is dat we de diakens en pastoraal werker beter leren kennen.
Veel tijd en aandacht gaat naar de geloofshoogtepunten, Kerst en Pasen. Veel trouwe én nieuwe vrijwilligers zijn dan inzetbaar achter de schermen.