De glas-in-loodramen in de Emmauskerk

Tijdens de open middag bleek er veel belangstelling te bestaan voor de uitleg van de glas-in-loodramen. Er is te veel symboliek om in één keer uit te leggen. Vaak naar de ramen kijken en iedere keer opnieuw ontdekken.

Het raam boven de dagkapel (binnenkomende in de kerk: linkerkant) Op dit raam wordt een gedeelte van de litanie van Maria uitgebeeld.

Centraal afgebeeMariaLitanieWebld zien we Maria als ‘Zetel der Wijsheid’ in een stralenkrans:
1. Eén van de vele titels waarmee zij in de Maria-litanie wordt aangeroepen. Maria functioneert als het ware als de troon waarop haar kind zetelt. Maria is gekroond en vertreedt de slang. Jezus is afgebeeld met het spreekgebaar, dit wil zeggen: Hij is het Woord van God. Moeder en kind worden omgeven door de typisch Nederlandse bloem; de tulp. Deze geldt in de bloemenwereld als symbool voor het gebed.Andere aanroepingen in deze litanie zien we van links naar rechts:Glas en lood tekening dagkapel

2, Koningin van de heilige Rozenkrans (een kroon omgeven door een krans van rozen)
3. Ark van Verbond (Maria als draagster van Gods aanwezigheid)
4. Koningin van de Vrede (vliegende vredesduiven)
5. Koningin van de Engelen (Maria is boven de engelen verheven)
6. Morgenster (Maria gaat Jezus voor, die de Zon der Gerechtigheid is)
7. Koningin van de Martelaren (zegepalmen doordrenkt met bloed)
8. Koningin van Alle Heiligen (afgebeeld zijn Franciscus met evangelieboek en kruis, koning Lodewijk en Antonius prekend voor de vissen)
9. Heerlijk Vat van Godsvrucht (wierookvat)
10. Eerbiedwaardig Vat (pateen met hostiebrood)
11. Geestelijk Vat (ciborie)
12. Koningin van de Maagden (groene zegepalm als teken van overwinning)

In deze litanie krijgt Maria vele gezichten, die ons kunnen doen inzien hoe cultuur en tijdgeest de beeldvorming rond haar figuur beïnvloeden. Maar al deze uitroepingen vloeien uiteindelijk samen in de nederige Dienstmaagd van de Heer. Maria is de gelovige, die ons voorgaat in deze tijd van ongeloof en bedreigd geloof, zij is de arme van geest zoals beschreven staat in het Magnificat. Naar haar voorbeeld en in haar spoor kunnen wij mens worden in onze tijd. Door alle onzekerheden van deze tijd, door alle stormen en moeilijkheden die de kerk nu kent zal het geloof van de eenvoudige gelovigen ons redden. Dat Maria ons moge helpen naar haar Zoon te luisteren; dat wij mogen uitgroeien tot een gelovig volk van God, een gemeenschap toegewijd aan elkaar en aan de samenleving.

Het raam boven het altaar (binnenkomende in de kerk: rechterkant): Lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven

In het bijbelboek Daniël sVuurovenwebtaan verhalen die zich afspelen aan het Babylonische hof. Dit boek was bedoeld voor vrome Joden die streden tegen de Griekse inmenging in de joodse godsdienst en cultuur. De in vroeger tijd spelende verhalen over het geloof en de wijsheid van Daniël dienden tot voorbeeld en inspiratie om de essentiële waarden van de joodse godsdienst niet op te geven. De visioenen van Daniël over de toekomst boden bemoediging en troost aan wie te lijden had van vervolgingen door de wrede Griekse heerser Antiochus IV Epifanes (175-164 voor Christus).

In het boek Daniël wordt als het ware de boodschap van de profeten voortgezet, namelijk het geloof dat de toekomst van de Heer is en van hen, die de naam van de Heer aanroepen. Het eerste deel van dit boek bevat verhalen over Daniël en zijn drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Dit zijn vrome Joden die tijdens de Babylonische ballingschap hoge posities bekleden aan het hof van Nebukadnessar en zijn opvolgers. Zij geven blijk van grote wijsheid, onder meer door het verklaren van een droom en van een geheimzinnigeGlas en lood tekening tekst.

Wanneer de drie mannen bedreigd worden door intriges van andere hovelingen en weigeren een door Nebukadnessar opgericht gouden beeld te aanbidden, worden ze door God beschermd als ze in een brandende oven worden geworpen. We zien hen 6 in het glas-in-loodraam temidden van de vlammen God loven en prijzen (Daniël 3, 51vv):
1. Geloofd zijt Gij, Heer God (Vader, Zoon, heilige Geest) van onze voorvaderen, geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid. Geloofd zij uw glorievolle en heilige naam, hoog geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid. Geloofd zijt Gij, in uw heilige en glorievolle tempel, hoog geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid)
2. Al wat op aarde groeit, loof de Heer
3. Zon en Maan, loof de Heer
4. Rijp en sneeuw, loof de Heer
5. Sterren aan de hemel, loof de Heer
7. Alle vogels in de lucht, loof de Heer
8. Engelen des Heren, loof de Heer
9. IJs en koude, loof de Heer
10. Alle wilde en tamme dieren, loof de Heer
11. Zeeën en stromen, loof de Heer
12. Al wat in het water leeft, loof de Heer
13. Bliksems en wolken, loof de Heer
14. Regen en dauw, loof de Heer
15. Bergen en heuvelen, loof de Heer