Dagkapel

Het kruisbeeld tegen de achterwand stond vroeger naast het hoogaltaar in de Pius X kerk.
Aan de rechterkant in deze kapel bevindt zich een afbeelding van Johannes Maria Vianney (1786-1859)  (Pastoor van Ars). Hij was 41 jaar lang parochiepriester in Ars-sur-Formans in Frankrijk.
Deze eenvoudige boerenzoon leerde van zijn devote ouders bidden en de liefde voor de armen. Hij was een matige leerling, maar vanwege zijn vroomheid werd zijn priesterroeping niet betwijfeld. In februari 1818 kwam hij als pastoor naar Ars.
Daar bracht hij velen door zijn preken, vroomheid en zijn roep van heiligheid tot geloof en boetvaardigheid. Hij bekommerde zich om de armen. Alles gaf hij weg. ‘Alles geven en niets houden’, was zijn devies. Uit heel Frankrijk kwamen mensen bij hem biechten en om raad vragen.
Jean-Marie Vianney werd  in 1905 zaligverklaard en benoemd tot patroonheilige van alle priesters in Frankrijk. In 1925 werd hij heiligverklaard en in 1929 uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochiegeestelijken.
Naar aanleiding van de 150ste gedenkdag van de geboorte van deze heilige, riep paus Benedictus in 2009 een ‘jaar van de priesters’ uit.   Feestdag: 4 augustus.
IMG_2385Kapel
 

 

Ikonen in de dagkapel

IMG_2377Laurentius H. Laurentius, diaken en martelaar
Laurentius zou geboren zijn in Spanje en reeds op jonge leeftijd in Italië terecht gekomen zijn. Híj was de aartsdiaken van paus Sixtus II in Rome. Ten tijde van de vervolging door keizer Valerianus werden Laurentíus en de andere diakens met de heilige vader gevangen genomen. Terwijl de anderen standrechtelijk om het leven werden gebracht, nam men Laurentius mee voor verhoring en foltering. Paus Sixtus was voor Laurentius niet alleen zijn meerdere maar tevens zijn vaderlijke vriend en vooral een voorbeeld. Veel is van Laurentius niet bekend het meeste over hem steunt op legendes. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tíburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid. Laurentius ís de derde patroon van de stad Rome. Hij wordt vereerd als patroon van de armen alsook de bibliothecarissen, omdat hem als diaken de zorg voor de boeken was opgedragen. San Lorenzo is de basiliek in Rome die aan hem toegewijd is. Daar ligt hij, samen met diaken Stefanus begraven.
Tijdens de terechtstelling van Paus Sixtus II liep Laurentíus wenend met hem mee en riep; "Waar gaat u heen, zonder uw zoon, vader?" De paus troostte zijn aartsdiaken en voorspelde hem zijn eigen terechtstelling als martelaar. Hij gaf Laurentius nog de opdracht de gehele kerkschat onder de armen te verdelen. Na de moord op paus Sixtus II maakte keizer Valerius aanspraak op de kerkelijke schatten en beval Laurentius de schatten te brengen. Híj kreeg drie dagen bedenktijd. In deze tijd verdeelde hij de goederen onder de armen van de stad Rome en bracht alle noodlijdenden van de stad op de derde dag voor keizer Valerius. Hij bevestigde dat alle ware schatten van de kerk voor de keizer stonden. De keizer ontstak in toorn en liet Laurentius vastnemen en ter dood veroordelen. Men sloeg hem met loden kogels en legde hem tussen een rooster op het vuur. Zijn sterfdag was op 10 augustus 258.
Paus Leo I de Grote heeft over Laurentius eens gezegd; "het vuur dat in hem brandde, heeft hem geholpen het vuur van het martelaarschap te doorstaan".    
Laurentius is de patroonheilige van ons bisdom Rotterdam.   Feestdag: 10 augustus

H. Petrus Canisius, priester en kerkleraarIMG_2380Canitius
Peter Canisius werd op 8 mei 1521 te Nijmegen geboren. Hij was de zoon van de burgemeester van deze stad. Hij studeerde in Keulen alwaar de Jezuïetenorde de eerste vestiging buiten Frankrijk stichtte. De orde van Ignatius van Loyola werd voor Petrus het middelpunt van zijn leven. Hier vond de geleerde filosofiedoctor wetenschap en apostolische bezigheden in harmonie verenigt. Hij was de achtste Jezuïet toen hij in 1549 geprofest werd.
Híj heeft zich ingezet voor het behoud en de vernieuwing van het katholiek geloof. In woord en geschrift werd hij een alom gewaardeerd persoon. Hij was de pauselijke theoloog tijdens het concilie van Trente (1545 – 1564), universiteitsrector en theologieprofessor in Ingalstadt, dompredikant in Wenen, studeerde in Messing (Sicilië) en werkte in Milaan, Praag, Munchen, Augsburg en Innsbruck. Tot driemaal toe werd hem de bisschopszetel van Wenen aangeboden en even zoveel keer heeft hij deze geweigerd. Hij was een persoon ín aanzien in de katholieke wereld. In bijna alle kerkelijk-politieke ontwerpen en beslissingen is zijn aanwezigheid tastbaar. Hij werkte stichtend voor zijn orde. Het bekendste werk dat Petrus Canisius heeft geschreven is de grote catechismus (Canisius catechismus), reeds bij zijn dood was men toe aan de 200e druk.
Na een woordenwisseling met zijn opvolger Paul Hoffaeus werd Petrus in 1580 naar Fribourg in Zwitserland verplaatst waar hij het tegenwoordige St. Michaelscollege stichtte. Op 21 december 1597 stierf hij in deze stad en werd onder het hoofdaltaar van de St. Michaelskerk begraven.
Een deel van zijn relieken zijn naar Nijmegen overgebracht. Op 21 mei 1925 werd hij op een en dezelfde dag door paus Pius XI heilig verklaard en tot kerkleraar verheven. Petrus Canisius wordt ook wel de tweede apostel van Duitsland genoemd. Feestdag: 27 april.

IMG_2379BonifatiusH. Bonifatius, bisschop en martelaar
Bonifatius werd geboren omstreeks 673 in Devon in Wessex (Engeland) uit een adelijke Angelsaksische familie. Zijn doopnaam was Winfried. Hij werd opgevoed in het benedictijnenklooster en werd monnik van de abdij van Exeter. Tot ín zijn veertigste levensjaar besteedde hij zijn tijd aan de wetenschap. Hij legde de heilige Schrift uit en schreef de eerste Latijnse grammatica voor Engeland. In 716 kwam hij, met enkele volgelingen, als missionaris naar het vasteland en verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van Duitsland. Omdat de stammen ín oorlog verkeerden en het overgrote deel van de bevolking niet te bereiken was, keerde Bonifatius terug.
In het jaar 718 reisde hij naar Rome en werd door paus Gregorius II (715-731) ontboden. Van hem kreeg Winfríed de naam Bonifatius (een martelaar waarvan op die dag het feest gevierd werd). Hij werd als geloofsverkondiger naar Thuringen gezonden in het Germaanse rijk. Hij verkondigde het evangelie in Thuringen, Wurttemberg, Westfalen, Beieren en Friesland. Hij reisde drie keer naar Rome om verslag te doen van zijn verkondigingen en in het jaar 722 werd hij bisschop. Na de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor diens missiegebied. Het werken van Bonifatius kreeg nog meer werkingskracht omdat hij in het jaar 732 werd benoemd tot aartsbisschop en pauselijke vicaris van Germanie door paus Gregorius III (731-741).Hij startte meteen met de inrichting van de kerk in zijn kerkelijke provincie. Hij was de stichter van het bisdom Mainz (op 72 jarige leeftijd) en van de abdij van Fulda. Hij riep verschillende gewestelijke concilies bijeen.
Toen alles was ingericht zoals Bonifatius het bedoelde, vertrok hij wederom als missionaris op 80 jarige leeftijd naar Friesland. De plaats waar hij veertig jaren terug zijn missie begon. Alles liep vlekkeloos totdat hij op 5 juni 754 door een horde heidenen werd overvallen en vermoord. Met hem stierven een 50 tal andere christenen waaronder zijn hulpbisschop Eobanus en de priester Athalarius. Zijn relieken werden in eerste instantie overgebracht naar Utrecht en vervolgens naar de Duitse stad Mainz. Momenteel rust hij in de dom van Fulda ín Duitsland.  Hij wordt vereerd als de apostel van Friesland en Duitsland.   Feestdag: 5 juni.

IMG_2378WillibrordH. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof,
 patroon van de Nederlandse kerkprovincie
Willibrord werd geboren in Northumbrië in Engeland in het jaar 658. Hij kreeg de geloofsopvoeding van de monniken uit het klooster Rípon. Abt was hier de heilige Wllfried die leefde naar de regels van Benedictus. In 678 vertrok Willibrord naar Ierland in het klooster van Rathmelsigi. Hier werd hij tot priester gewijd. Samen met een grote schare metgezellen verliet hij in 690 zijn geboorteland en trok de Noordzee over om het geloof in de Friese landen te verkondigen. Aan paus Sergius I vroeg Willibrord de volmacht om in deze streken het geloof te verkondigen evenzo aan de Frankische Hofmeier Pepijn II van Herstal. Paus Sergius wijdde hen tevens tot aartsbisschop van de Friezen. Zijn bisschopszetel vestigde hij in Utrecht.
Dankzij de steun van de Frankische adel kon Willibrord de verkondígíng ín Friesland gestalte geven. Hij kreeg van Irmana van Ohren, de vrouw van een paltsgraaf, de abdij van Echternach in Luxemburg. Bekend is ook de abdij van Susteren in Nederlands Limburg. Beide kloosters werden het middelpunt voor de verkondígíng van het evangelie onder de Friezen. Na de dood van Pepijn II in 714 was het niet mogelijk zijn verkondígíng in de noordelijke streken voort te zetten. In 719 begon de heilige Willibrord met grote ijver aan deze taak samen met de heilige Bonifatius. Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Hier ligt hij ook begraven. Paus Pius XII heeft in 1939 Willibrord uitgeroepen tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.  Feestdag: 7 november.