Parochie de Vier Evangelisten en het coronavirus

Naar aanleiding van de op 23 maart j.l. door het kabinet gecommuniceerde strengere maatregelen in verband met de corona-pandemie, hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder afgekondigde maatregelen voor de RK kerk in Nederland aangescherpt. Op deze pagina leest u de consquenties hiervan.

Vieringen

Tot en met Pinksteren (31 mei/1 juni a.s.) is het niet mogelijk om publieke eucharistievieringen te houden. Dat betekent dat niet alleen de vieringen in het weekeinde, maar ook de doordeweekse vieringen, evenals de boetevieringen, komen te vervallen. Tevens is het dit jaar niet mogelijk om ter voorbereiding op Pasen het sacrament van boete en verzoening (biecht) te ontvangen.

Het open stellen van de kerken voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje is volgens de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen nog wel toegestaan. Dit houdt in dat we de openstelling van de kerken, zoals eerder aangegeven, continueren. Daarnaast worden ook de kerken opengesteld op de momenten waarop anders een eucharistieviering zou plaatsvinden. Ook op de dagen van het Paastriduüm zullen de kerken enige tijd zijn geopend. Zie het overzicht per geloofsgemeenschap op de volgende pagina.
Bij deze openstelling worden te allen tijde de hygiëne-aanwijzingen van het RIVM, waaronder het minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar, strikt in acht genomen.

Openstelling kerkgebouwen

Kerk Dag 1 Tijdstip Bijzonderheden
Emmaus zaterdag 13.00-15.00 uur Met aanbidding van H. Sacrament
woensdag 10.00-12.00 uur
Witte donderdag en Goede vrijdag 15.00-17.00 uur
Maria van Eik en Duinen zondag 10.00-12.00 uur
dinsdag 10.00-12.00 uur
Witte donderdag en Goede vrijdag 15.00-17.00 uur
H. Pastoor van Ars zondag 10.00-12.00 uur Met aanbidding van H. Sacrament
donderdag 2 10.00-11.00 uur
Witte donderdag en Goede vrijdag 15.00-17.00 uur
Titus Brandsma zondag 10.00-12.00 uur
vrijdag 3 10.00-12.00 uur
Witte donderdag en Goede vrijdag 15.00-17.00 uur

[1] Wat bij ‘zondag’ vermeld staat, geldt ook voor Tweede Paasdag (13 april), Hemelvaartsdag (21 mei) en Tweede Pinksterdag (1 juni).
[2] Op Witte donderdag (9 april) is er geen openstelling in de ochtend.
[3] Op Goede vrijdag (10 april) is er geen openstelling in de ochtend.

De Mariakapellen van de Emmaus en Maria van Eik en Duinen zijn tot en met Pinksteren gesloten. De naleving van de maatregelen in deze ruimten is daar niet goed beheersbaar.
Bij de besloten vieringen op de zondagen, tijdens het Paastriduüm, met Hemelvaartsdag en op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag, ter vervanging van de publieke vieringen, zullen slechts een priester en een diaken van het pastoraal team aanwezig zijn. Om parochianen op afstand mee te kunnen laten vieren, worden deze vieringen uitgezonden via internet. U vind alle uitzendingen op de pagina met live uitzendingen.

De tijden van de vieringen zijn:

zondagen (ook Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag) 10.00 uur
Witte donderdag (9 april) 19.00 uur
Goede vrijdag (10 april) 19.00 uur
Paaswake (zaterdag 11 april) 21.30 uur

De misintenties voor deze dagen, die u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap heeft opgegeven of nog zult opgeven, worden in deze besloten vieringen meegenomen bij de voorbeden.

Via kunt u ook elke zondag de eucharistie op televisie bij KRO-NCRV meevieren en/of dagelijks de gebeden meebidden met Radio Maria. Daarnaast verzorgt KRO-NCRV dagelijks om 9.30 uur een eucharistieviering en om 19.00 uur de dagsluiting via een livestream uit de St. Vituskerk.

Kijk ook regelmatig op deze website. Hier houden we u op de hoogte en schrijft elke week een lid van het pastoraal team een bemoedigende tekst. Ook voorziet onze website in links naar andere websites met informatie en gebeden.

Palmtakjes

Tijdens de besloten eucharistieviering van het pastoraal team op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakjes worden gezegend. Wanneer u daarna op één van de momenten van kerkopenstelling naar de kerk komt, kunt u dan een palmtakje meenemen.

Paaskaarsen van de geloofsgemeenschappen en Paaskaarsjes voor thuis

Tijdens de besloten Paaswake op zaterdagavond 11 april zullen de Paaskaarsen van alle vier de geloofsgemeenschappen voor het eerst worden ontstoken. Als u de viering van de Paaswake thuis via internet volgt, kunt u op tastbare wijze mee delen in het licht van Christus door het aansteken van een paaskaarsje die anders tijdens de Paaswake in de kerk zou zijn aangestoken aan de nieuwe Paaskaars. Tijdens de kerkopenstelling op Goede vrijdag kunt u paaskaarsje(s) voor u en uw gezin mee naar huis nemen. Ook kunt u dan een missaaltje met de liturgie van de Paaswake meenemen, zodat u deze thuis goed kunt volgen. Als u een huis-paaskaars heeft besteld, dan ligt ook die dan voor u klaar.

Kerktoetreders, Heilig Vormsel, Eerste Heilige Communie

Voor de kerktoetreders en dopelingen die tijdens de Paaswake in onze parochie zouden worden gedoopt en/of gevormd, zal na de corona-crisis een nieuwe datum worden afgesproken. Ook de vormselviering en eerste-communievieringen, zullen niet doorgaan. Ook hier zullen nieuwe data voor worden gezocht. De direct betrokken zullen hier separaat over worden geïnformeerd.

Doopvieringen en uitvaarten

De doopvieringen op de zondagen 19 april en 7 juni komen te vervallen. Uitvaarten kunnen plaatsvinden, maar met een zeer beperkt aantal aanwezige nabestaanden. Hierin volgt de kerk strikt het beleid dat door de overheid wordt bepaald.

Ziekencommunie en ziekenzalving/-zegening

Gezien het dringend advies om niet bij mensen op bezoek te gaan, is het momenteel helaas niet mogelijk om thuis de heilige communie te ontvangen. Bij een dringend verzoek om een ziekenzalving of -zegening zal een lid van het pastoraal team deze toedienen, mits de geldende voorzorgsmaatregelen strikt (kunnen) worden toegepast.

Overige activiteiten in de parochie

Gezien de maatregel vanuit de overheid dat het tot en met 31 mei niet is toegestaan om met groepen samen te komen, ongeacht de omvang van de groep, vinden de activiteiten, zoals gecommuniceerd in het boekje ‘Den Haag Zuid doet…..wa(n)t zij gelooft’ geen doorgang in deze periode.

Hulpvraag en -aanbod

Noodhulp

Als u tijdens de kerkopenstelling voor persoonlijk gebed naar de kerk komt, zou het heel fijn zijn als u ten behoeve van de noodhulp van de parochie één of meer houdbare levensmiddelen (blik met soep, vlees, groenten of fruit, pak pasta of rijst, pastasaus, pak crackers of koeken, e.d.) meebrengt. Juist in deze corona-crisistijd willen en kunnen we op die manier als gemeenschap toch iets voor de meest kwetsbaren in Den Haag Zuid betekenen. Met vrijwilligers van de noodhulp zullen we in de week voor Pasen een pakketje levensmiddelen bezorgen bij de bij ons bekende mensen/gezinnen die dat het meest nodig hebben.

Vastenactie

Tijdens de kerkopenstelling kunt u ook het gevulde vastenactiezakje inleveren. Ook is het natuurlijk mogelijk en misschien zelfs eenvoudiger om uw bijdrage aan de Vastenactie over te maken: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Kerkbijdrage

Hoewel er in deze crisistijd belangrijkere dingen zijn dan de kerkelijke financiën, is het wel goed om ons te realiseren dat door het vervallen van de publieke vieringen er geen collectegelden binnenkomen, terwijl de kosten nauwelijks minder zijn.

Materiële en/of andere nood

De gemeente Den Haag heeft één telefoonnummer beschikbaar gesteld, speciaal bedoeld voor kwetsbare inwoners die door corona in de knel komen. Voor welke (hulp)vraag ook, neem contact op met telefoonnummer (070) 205 30 03.
Als u een materiële/financiële nood heeft, waar andere instanties u niet (snel genoeg) mee kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met onze Parochiële Caritas Instelling (PCI), via pci@p4ev.nl, of telefonisch bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). U kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en vragen of iemand van de PCI u terug kan bellen.

Betrokken op elkaar, zij het op afstand

Aangezien we elkaar, door het ontbreken van de publieke vieringen, een tijdje niet of nauwelijks ontmoeten, en we op advies van de overheid zo veel mogelijk thuis moeten blijven, zijn vele parochianen, misschien ook u, de komende tijd vooral op zichzelf aangewezen. Voor sommigen is dat geen probleem, maar voor anderen kunnen gevoelens van eenzaamheid en reddeloosheid (steeds meer) parten gaan spelen. Soms biedt ons geloof, het vertrouwen dat onze Heer ons ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd nabij wil zijn, al een hele troost en steun. Maar soms is er een sterke behoefte aan een gesprek om even het hart te luchten en woorden van bemoediging te horen. Als dat voor u geldt, wilt u dat dan alstublieft laten weten door een berichtje aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of het centraal parochiesecretariaat. Ook als u tegen andere problemen aanloopt, waarvoor u op dat moment niet weet wie u daarbij zou kunnen helpen, laat het alstublieft weten. Als mensen van één parochie zijn wij er om elkaar te helpen, en dat doen we dan ook, al is het op afstand.

Op elkaar betrokken en met elkaar verbonden zijn we natuurlijk ook door middel van het gebed. Laten wij bidden voor elkaar en tezamen voor anderen, de door het corona-virus getroffenen, diegenen die aan het virus overleden zijn, de nabestaanden en ook degenen die zich onophoudelijk inzetten in de zorg en voor het beteugelen van
de pandemie.

Meer informatie