Pastoraal woord: Het mysterie van de heilige Drie-eenheid

Het vieren van God in zijn Drievuldigheid vinden velen niet eenvoudig. Wij vieren God in zijn volheid, overlopend van liefde. Hoe komen we God op het spoor? “God, waar zijt Gij te vinden” zingen we in een kerklied. Langs de verhalen van mensen leren wij God kennen. Mensen die God hebben meegemaakt, die God in hun leven hebben ervaren.

De Bijbel is zo een groot verhalenboek. Een boek dat eeuwen omspant. Het eerste deel bevat de verhalen van het volk van Israël en van zijn grote religieuze figuren. In heel verschillende omstandigheden hebben ze God ervaren, in perioden van welvaart en vrede; in tijden van vernedering en ellende; wanneer ze grootse dingen hadden gerealiseerd, maar ook wanneer ze gemeen en ondermaats waren geweest. Door al deze verhalen, hoe primitief ze soms ook zijn, loopt als een rode draad deze ervaring: God is ‘Jahweh’, wat betekent: ‘Ik ben er voor jou, Ik zal er voor jou zijn. Op Mij kun je rekenen. Ik laat jou nooit in de steek’. ‘De Heer is een barmhartige en medelevende, medelijdende God, groot in liefde en trouw’ die zijn volk als zijn bezit, als zijn eigen familie beschouwt. Zo is geleidelijk het beeld gegroeid van God, die als een goede Vader is. De almachtige Vader. Jezus zelf gebruikt ook bij voorkeur het woord Abba, ‘lieve Vader’ als Hij over God spreekt.

Het tweede deel van de Bijbel, het nieuwe testament, bevat een verzameling van verhalen over Jezus, de man uit Nazareth. Zijn vrienden hebben Hem leren kennen als een mens die heel zijn leven had afgestemd op God, die Hij zijn Vader noemde. Door zijn grenzeloze zorg, liefde en barmhartigheid jegens de mensen is Hij de weerspiegeling van God. In deze mens, als in geen ander, is God ons zichtbaar en tastbaar nabij. Johannes noemt Hem in zijn evangelie dan ook de eniggeboren Zoon, die God gezonden heeft opdat de wereld door hem zou worden gered.
Maar de Bijbel eindigt niet bij de dood van Jezus. Er staan verhalen in van Jezus’ volgelingen die in zijn voetsporen treden. Zij spreken en handelen vanuit de inspiratie, de gedrevenheid, de Geest die Jezus bezielde. De Geest van God. Jezus had trouwens zijn leerlingen deze Geest beloofd. Die Geest is voelbaar en tastbaar in hun woorden en daden aanwezig. Die Geest is ook nu nog in onze wereld werkzaam. In mensen die vrede stichten en verzoening brengen, die zich in liefde toewijden aan hun medemens.

Vanuit de Bijbel wordt ons een rijke schat aan Godservaringen meegegeven die door de kerk aan elke nieuwe generatie wordt doorgegeven. God komt hier ter sprake als: de hemelse Vader, Jezus, de Christus, de Zoon van God en als de heilige Geest.
Telkens weer wordt die God ervaren als een menslievende en barmhartige God. Johannes vat dit mysterie in één zin samen: God is liefde.
Diaken Paul Kuhlmann