Pastoraal woord: Nieuw begin

Voor veel mensen staat de maand september in het teken van opnieuw beginnen. De zomervakantie is weer voorbij en velen van ons gaan weer aan het werk of naar school. Voor sommigen is deze ervaring van een nieuw begin maken in september nog sterker, bijvoorbeeld voor kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan of voor jongeren die beginnen aan hun eerste jaar aan MBO, HBO of universiteit. Iets nieuws beginnen biedt mogelijkheden om mensen te leren kennen, talenten te ontwikkelen en te groeien als mens. In zekere zin dwingt het ons om onszelf opnieuw uit te vinden in verhouding tot een nieuwe omgeving. Dit is verrijkend maar vaak ook spannend. Velen van ons zullen zich het gevoel herinneren van de ‘eerste schooldag’. Het onbekende schrikt vaak af. Misschien is het daarom dat we als mensen soms geneigd zijn om alles zoveel mogelijk bij het oude te willen laten.
Zelf bevind ik mij momenteel ook in de positie dat ik een nieuw begin mag maken als priester in uw midden en als lid van het pastoraal team. Op het moment van schrijven heb ik net mijn eerste schreden gezet in de verschillende kerken van onze parochie en al een aantal parochianen en vrijwilligers mogen ontmoeten. In de komende periode hoop ik nog veel meer van u te mogen ontmoeten en ik zie zeer uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.
Wat het liturgisch jaar betreft, bevinden we ons midden in de tijd door het jaar. In de liturgie volgen we Jezus in zijn omgang met mensen, zijn genezingswonderen en zijn onderricht in woord en daad. Als we de evangelielezingen van september lezen dan wordt duidelijk dat de noodzaak om steeds opnieuw te beginnen ook gold voor de eerste leerlingen van Christus. De apostelen moesten leren om hun vastgeroeste ideeën los te laten en zich open te stellen voor het evangelie.

Met vallen en opstaan ontdekten ze wat het betekent om Jezus echt na te volgen. Of het nu gaat om de apostel Petrus die Christus ervan wilde weerhouden om zijn zending te volbrengen (Marcus 8,27-35) of de apostel Johannes die anderen ervan wilde weerhouden om duivels uit te drijven in Jezus’ naam (Marcus 9,38-41), de apostelen liepen vaak tegen hun eigen grenzen aan. Toch is het duidelijk dat Jezus van zijn vrienden verlangde dat ze zouden groeien en een nieuwe visie zouden ontwikkelen. De Heer daagde zijn leerlingen uit om zichzelf opnieuw uit te vinden door iedere keer weer een nieuw begin te maken. Steeds weer opnieuw beginnen hoort bij het leven als volgeling van Jezus. Paulus drukt dit krachtig uit in zijn brief aan de christenen van Rome: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zult u in staat zijn om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt” (Romeinen 12,2). Deze uitdaging is nu nog even actueel als toen. Daarom beginnen we onze liturgische vieringen altijd met een gebed om Gods ontferming. We belijden dan onze tekortkomingen. Niet omdat we alle nadruk willen leggen op wat er fout gaat, maar wel omdat we ons realiseren dat het leven met God altijd een beetje opnieuw beginnen is. Als leerlingen van Jezus bevinden we ons op een weg van navolging van Hem die onze Heer is. Dit is een weg van vallen en opstaan waarbij we ons steeds opnieuw mogen laten inspireren door Gods woord en nieuwe kracht ontvangen door het gebed en de sacramenten. Als we ons hiervoor openstellen, ontdekken we nieuwe mogelijkheden in onszelf en onze geloofsgemeenschappen. Dan ondervinden we hoeveel moois God ons wil geven en tot hoeveel goeds wijzelf in staat zijn als we gezamenlijk optrekken als leerlingen van de Heer.
Aan het begin van dit nieuwe school-, college- en werkjaar wens ik ons allen toe dat wij moedig verder mogen gaan op deze weg van navolging van Jezus. Een weg die van ons vraagt dat wij ons – net als de apostelen – openstellen voor de aanwezigheid van God in de omstandigheden van ons dagelijks leven. Juist ook wanneer dit betekent dat we nieuwe wegen moeten vinden om trouw te blijven aan de Heer in een veranderende maatschappij en een veranderende kerk. Met de hulp van Gods genade is dit zeker mogelijk en de moeite waard, daar ben ik vast van overtuigd!

Namens het pastoraal team, pastor Tom Kouijzer