8 december Maria Onbevlekt Ontvangen

Joachim en Anna waren tot op hoge leeftijd kinderloos gebleven en zij  beklaagden zich daarover bij God. Volgens de legende herenigden zij zich na een periode van afzondering en gebed bij de Gouden Poort in Jeruzalem, en Anna werd zwanger van Maria. Omdat Maria de moeder van Jezus zou worden werd ze zonder erfzonde geboren en is ze vanaf het moment dat ze in de schoot van haar moeder ontvangen werd gevrijwaard gebleven van zonde.

Wees gegroet
Wees gegroet Maria, uitverkorene van God, onze moeder
vol van genade, die u uit wilt delen aan al uw kinderen.
De Heer is met u; u kunt van God verkrijgen wat wij in gelovig vertrouwen vragen.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid en in dienstbaarheid.
Gezegend is Jezus; de vrucht van uw schoot; uit u geboren; tot onze verlossing ontvangen.
Heilige Maria, moeder van Jezus, moeder van de Kerk,
bid voor ons, bid in ons, bid met ons,
opdat ook wij mogen openstaan voor de geest van God
die ons leidt tot in eeuwigheid. Amen!