22 augustus onbevlekt hart van Maria

“Van goede woorden vloeit mijn hart over: ik wijd mijn werk aan de Koning.” Zó begon de liturgie op deze feestdag. In Fatima beloofde Maria ons te helpen. “Mijn onbevlekt hart zal triomferen!”
Op deze dag past de Lofzang van Maria (Magnificat).

Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen.

Van nu aan, om wat Hij, de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam, Hij zal zijn trouw bewijzen.

Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed de hongerigen lonen.

Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken.