Beter zien; gebed voor Vrijdag

‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?‘ …Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: ‘Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen. ‘” (Marcus 10, 17-21)

Een jonge man hoopt deel te krijgen aan het eeuwig leven, het eeuwige te zien, en hij vraagt Jezus wat hij daarvoor moet doen. Hij onderhoudt al netjes de geboden en is goed op weg, denkt hij. Maar toch is er steeds die vraag, dat verlangen in zijn hart: Is er niet iets meer?

 Heer, Uw mensen zijn wij, steeds met U onderweg. Voor eeuwig zouden wij U willen toebehoren, maar daarin zijn wij klein en kwetsbaar. Zie hoe wij U zoekend vragen: ‘Wat ontbreekt mij nog? Zie ik iets over het hoofd? Wat belemmert mij om U te volgen?’ Jezus, U ziet beter dan wij liefdevol ziet U ons aan, recht in het hart. Help ons om beter te zien, zodat wij zien zoals wij gezien worden. Beweeg ons om los te laten wat ons weerhoudt om ons over te geven aan u. Slechts één ding is nodig: Maak ons vrij om U te volgen. Amen

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.