Meer vertrouwen; gebed voor Donderdag

“Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien.’ Maar hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. ‘Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u. ‘Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’ Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.'” (Johannes 20,24-29)

Heer, maak mij een instrument van uw vrede, opdat ik waar tweedracht is, eenheid breng waar dwaling is, waarheid waar twijfel is, geloof waar wanhoop is, hoop waar schaduw is, licht en waar verdriet is, vreugde. Amen.
(Uit een gebed in de geest van de H. Franciscus van Assisi.)

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.