Beter buigen; gebed voor Woensdag

“Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat, Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.” (Hebreeën 10,7)

Goede Vader, Graag doe ik mijn eigen wil. Zo worden we ook opgevoed: assertief zijn. Niet over je laten lopen. Niet je eigen wil doen, kan immers vervreemdend zijn. Ben je dan nog we/jezelf? Kun je jezelf dan nog wel ontplooien? Verlies je jezelf niet? Kom je niet tekort? Maar, sinds uw Zoon Jezus ons ten volle heeft geleerd wat het betekent uw Wil te volgen, weten we dat dit wellicht niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is, maar dat U de diepere, onontgonnen en beste lagen van onze persoonlijkheid tot groei en wasdom laat komen. U ziet immers altijd meer in ons dan we ooit van onszelf verwacht hadden. En geeft ook nog genoeg genade om uw Wil te doen!  

Liefdevolle Vader, U kent mij beter dan ik mezelf ken. En U weet waar ik het meest geschikt voor ben, en vooral ook waar ik het meeste nodig ben. Als ik uw Wil doe, weet ik dat mijn liefde toeneemt. Want dat is toch uw hoof dgebod: “Bemin God boven alles, enje naaste als jezelf” (Marcus 12, 28b-34). Graag geef ik me dus over aan uw heilige Wil. Amen

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.