Beter binden; gebed voor Dinsdag

“Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. ” (Matteüs 18,20)

Deze belofte van Jezus doet ons samenkomen, leert ons luisteren naar zijn Woord. We komen samen omdat wij door Hem geroepen zijn. We mogen samenkomen in zijn Naam. Jezus’ Naam betekent: God redt. De Heer roept ons tot gemeenschap met Hem en het is de gemeenschap van de Kerk, waarin we elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de Kerk: als geroepenen.

Heer onze God, in Jezus, uw Zoon, roept U ons om samen te komen en te luisteren naar uw Woord. Bind ons aan uw Evangelie en beziel onze geloofsgemeenschappen met ontzag voor uw Naam. Schenk ons uw genade dat wij mogen groeien in heiligheid om als gedoopten uw wegen te gaan in liefde en dienstbaarheid, opdat vanuit onze gemeenschap mensen mogen opstaan die als priester of diaken in uw Kerk werkzaam kunnen zijn of zich toewijden als zuster of broeder en met heel hun hart in dienst staan van de verkondiging en de liefde. Door Christus onze Heer. Amen

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.