Uit het pastoraal team (vergadering van 13 september)

Het pastoraal team vergadert wekelijks en bespreekt uiteenlopende pastorale zaken van en in relatie tot de parochie. Standaard wordt geopend met gebed.
Op 13 september zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Kookproject
Het stadsdeel Loosduinen stelt sinds vier jaar € 30.000 beschikbaar aan stichting GetOud die dit geld op haar beurt jaarlijks verdeelt over mooie initiatieven voor ouderen in Loosduinen. Hierbij gaat het om zowel burger- als organisatie- initiatieven.  Samen met STEK (stichting kerk en stad) is een plan opgesteld voor een kookproject. Voor dit initiatief is een subsidie ontvangen die het volgende mogelijk maakt:  jongeren en ouderen gaan elke maand met elkaar boodschappen doen, koken en eten. Tijdens de maaltijd delen ze met elkaar verhalen over een bepaald thema. Op 21 november zal hiermee worden gestart.

Vormsel
Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.  De voorbereidingen voor het vormsel dat in 2019 zal worden toegediend gaan binnenkort van start met een ouderavond op woensdag 3 oktober. We doen dat in ’t Praethuys (bij de Titus Brandsma), waar ook de bijeenkomsten voor de aanstaande vormelingen zullen worden gehouden. Tot nu toe hebben zich 14 vormelingen aangemeld.

Kerststallenexpositie
In de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma en Maria van Eik en Duinen worden voorbereidingen getroffen voor een kerststallententoonstelling. In de kerk Maria van Eik en Duinen zal een eigenaar van enkele honderden kerststallen exposeren. In de Titus Brandsma is het de bedoeling dat parochianen hun eigen kerststal(len) tentoonstellen. Er moet nog worden bekeken hoe de exposities in beide kerken eventueel op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ziekenzalving en kinderzegen
De vieringen met ziekenzalving/-zegening op 2, 8 en 9 september en de viering met kinderzegen op 9 september zijn door het pastoraal team geëvalueerd. Deze vieringen zijn goed verlopen en als bijzonder ervaren. Opvallend was dat in de kerken waar, naast de zieken, iedere kerkganger werd uitgenodigd naar voren te komen voor de handoplegging, hier goed gebruik van werd gemaakt. De handoplegging maakte bij velen zichtbaar emoties los. Omdat het pastoraal team dit heel waardevol vindt, zal het aan de pastoraatgroepen voorstellen om in het vervolg op ziekenzondag bij alle vier de geloofsgemeenschappen de kerkgangers uit te nodigen voor de handoplegging.

De viering met kinderzegen in de Emmauskerk was ook een mooie viering. Het is een mooie traditie geworden om aan het begin van het nieuwe schooljaar de kinderen te zegenen en de kinderen die in het voorjaar hun eerste heilige communie hebben gedaan, hier speciaal voor uit te nodigen. Voor hen was het een zogenaamde terugkomviering. We hebben in het team wel onze teleurstelling gedeeld dat maar een handjevol eerste communicanten en hun ouders aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven. Speciaal ook voor hen hadden we ’s middags de verhalenverteller Kees Posthumus uitgenodigd. Dit was een hele leuke en interactieve voorstelling. De kinderen die er waren, deden heel enthousiast mee, ook de volwassenen trouwens. Kees Posthumus was zelf ook enthousiast over de goede sfeer en het feit dat enkele kinderen behoorlijk wat wisten over de bijbelverhalen die aan de orde kwamen.