Uit het overleg van het pastoresteam

Het pastoresteam heeft zich voorgenomen om u vanaf nu regelmatig te informeren over wat zoal op tafel komt tijdens het wekelijks teamoverleg. Het gaat dan om dingen die voor u als parochiaan/kerkganger van belang kunnen zijn.
Deze week bespraken we onder andere het komend Vredesfeest in Den Haag, waarvan diaken Paul Kuhlmann één van de kartrekkers is, de Alphacursus die in de parochie Maria Sterre der Zee eind oktober van start zal gaan, en het liturgisch rooster voor 2018 dat in concept is opgesteld.

Vredesfeest 2017
Het Vredesfeest, waarmee de Vredesweek wordt afgesloten, leidt ieder jaar tot onverwacht mooie en speelse ontmoetingen tussen Hagenaars met uiteenlopende achtergronden en leeftijden. Zang, dans, gesprekken en hapjes zorgen voor feestelijke verbroedering. Voor dit feest op zondag 24 september a.s. is iedereen van harte uitgenodigd. Het vindt plaats van 13.00 u tot 16.00 uur bij en in het stadsklooster, Westeinde 101. Het zou heel fijn zijn als we die middag veel bekenden uit de parochie mogen begroeten.

Alphacursus
In de parochie Maria Sterre der Zee,  Den Haag Noord, wordt eind oktober gestart met de katholieke Alphacursus. Een Alphacursus is bedoeld voor mensen, gedoopt of ongedoopt, die meer over het geloof en de kerk willen leren. Op deze site is een apart nieuws-item hierover opgenomen. Vanuit ons pastoresteam zal deze Alphacursus bij onze buurparochie worden gevolgd en zo veel mogelijk bijgewoond, met de bedoeling om in de toekomst mogelijk gezamenlijk (Parochie Maria Sterre der Zee en Parochie de Vier Evangelisten) Alphacursussen aan te gaan bieden. In onze kerken liggen informatiefolders en aanmeldingsformulieren voor de komende Alphacursus. Altijd al meer willen weten over het  katholieke geloof en de RK Kerk, grijp dan deze kans. Neem in ieder geval deel aan de informatieavond op dinsdag 31 oktober a.s . in de Paschaliskerk, zodat je dan kunt bepalen of  je de cursus kan en wil gaan volgen.

Concept liturgisch rooster 2018
Sinds afgelopen juni heeft de parochie een adviescommissie liturgie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier geloofsgemeenschappen die actief zijn op het gebied van de liturgie. Bij haar eerste samenkomst in juli, heeft deze adviescommissie uitgangspunten geformuleerd voor het liturgisch rooster, de planning van de vieringen en voorgangers in de kerken van onze parochie. Zo heeft de adviescommissie bijvoorbeeld geadviseerd om twee keer per jaar een parochieviering te houden in één kerk, waarbij de andere kerken gesloten zijn. Het voorstel dat door het pastoresteam is overgenomen, is dat deze vieringen worden gehouden op de eerste zondag van de veertigdagentijd en op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Op basis van de door het pastoresteam geaccordeerde uitgangspunten heeft het centraal parochiesecretariaat een concept liturgisch rooster voor 2018 opgesteld.  Daar hebben de pastores inmiddels naar gekeken en met elkaar over gesproken.  Er moeten nu enkele aanpassingen door het secretariaat worden verwerkt, waarna het conceptrooster zal worden aangeboden aan de pastoraatgroepen. Pas nadat zij akkoord zijn, is het liturgisch rooster vastgesteld.  De pastoraatgroepen dragen daarna zorg voor de verdere invulling van het rooster: de planning van kosters, misdienaars/acolieten en lectoren.  Het inroosteren van de koren gebeurt in nauw overleg met de besturen/vertegenwoordigers van de koren.