Kerk in Den Haag

In verband met het opheffen van de stadsstichting Vliethaghe is de afgelopen periode in het parochiebestuur en pastoraal team uitgebreid aan de orde geweest op welke wijze wij de oecumenische samenwerking in Den Haag willen continueren. In dit proces is er uitvoerig overleg geweest met Maria Sterre der Zee en hebben wij een gezamenlijk standpunt kunnen innemen namens de R.K. Kerk in Den Haag.

Bij het overwegen van de continuering van de drie projecten, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Aandachtscentrum en Kerk in Den Haag, zijn verschillende argumenten gewogen, waarbij de financiële argumenten een grote rol spelen. Zoals bekend zijn de financiële perspectieven van onze parochie immers niet rooskleurig. Daarnaast is afgewogen in hoeverre onze parochie tot nu toe in staat is en in de toekomst zal kunnen zijn, bij het vervullen van een actieve rol in het blad Kerk in Den Haag. Dat bleek tot nu toe slechts beperkt te zijn en onze verwachting is niet dat dit zal veranderen. Onze bevinding is tevens, na navraag in alle geloofsgemeenschappen, dat het blad over het geheel genomen steeds minder wordt gelezen.

Bovendien is bezien op welke manier de R.K. parochies Maria Sterre der Zee en Vier Evangelisten verder invulling willen geven aan de oecumenische samenwerking. Daarbij is gekozen dat onze parochies een vooraanstaande rol vervullen in de Haagse Gemeenschap van Kerken en haar inzet zal vergroten voor het Aandachtscentrum, als dé plaats voor oecumenische presentie in de binnenstad.

We vertrouwen erop hiermee een goede weg in te slaan om op actieve wijze vorm te blijven geven aan oecumenische samenwerking in Den Haag.

Het parochiebestuur.