Actie Kerkbalans 2016

Logo Kerkbalans 2016 Op 16 januari jl. luidde Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, om 12.00 uur de Angelusklok van de St. Jacobusklok in de Parkstraat. Hiermee gaf hij het startsignaal voor de Actie Kerkbalans in Den Haag. Ook vicaris Ad van der Helm was aanwezig. Staatsraad Donner merkte op dat “De kerken maken het verschil, met hun hulp aan zwakkeren en hun vele vrijwilligers.
We luiden vandaag niet de noodklok, maar willen wel manen: stel de kerken in staat hun goede werk te blijven doen.” Ik schreef het zelf al in de nieuwsbrief van vorige maand, maar laat mij het nogmaals herhalen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van mensen zoals u.

Binnenkort worden ook binnen onze geloofsgemeenschap de brieven verstuurd met het verzoek een financiële toezegging te doen om bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag over te maken. Tevens treft u dan een nadere toelichting aan op de begroting, maar laat mij u nu al vertellen dat we afstevenen op een fors tekort van 120.000 euro voor de parochie als geheel (de vier geloofsgemeenschappen tezamen). Er is weliswaar een financiële reserve, maar op termijn is dit tekort niet houdbaar.

U hoeft echter niet te wachten op de brief en kunt ook nu al uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL58 INGB 0002 3957 49 ten name van penningmeester H. Pastoor van Ars.
Een verhoging vergeleken met eerdere jaren, hoe bescheiden ook, wordt zeer op prijs gesteld. Ons kerkgebouw staat er nog steeds goed bij, maar een monument als de Pastoor van Ars
kerk kan niet onderhouden worden van de wekelijkse collecte die slechts een schamele 200 euro opbrengt (ongeveer twee euro per kerkganger). Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, die overigens fiscaal aftrekbaar is, kunnen we het gebouw op de juiste wijze onderhouden en het eigen karakter van onze geloofsgemeenschap waarborgen, ook na het vertrek van de Blauwe Zusters.

Wees ervan verzekerd dat de beheercommissie alles zal doen om de kosten in de hand te houden.

Namens de werkgroep Kerkbalans,
Robert in den Bosch