Een Nieuwjaar een Nieuw begin

In 2015 zijn vele veranderingen ingezet die in 2016 zullen worden geëffectueerd. De doordeweekse Heilige Missen op dinsdagavond, woensdagochtend en vrijdagochtend zijn komen te vervallen. Er komt wel een beperkt overgangsregime en dat betekent dat er vanaf maandag 11 januari 2016 iedere maandagavond een Heilige Mis wordt opgedragen. De aanvangstijd is altijd 19.00 uur. Deze missen worden opgedragen door vicaris Van der Helm, pastoor Van Waasdijk em. en pastor Van der Kooi em. Genoemd overgangsregime geldt voor 6 tot 9 maanden.

De Heilige Mis op donderdag, die nu wordt opgedragen in Tabitha, zal vanaf 1 juli 2016 worden opgedragen in de Pastoor van Arskerk. Met Tabitha zal worden overlegd om een of twee keer per maand een dienst te organiseren op zaterdagochtend.

Een grote verandering zal merkbaar zijn op de zaterdagavond. Zeker twee keer per maand zal er sprake zijn van een gezongen Mis. Dit gebeurt vooral als pater Richard de Heilige Mis opdraagt. De gezangen zullen eenvoudig zijn en zijn alle terug te vinden in de GVL (Gezangen voor de Liturgie).

Het is een hartenwens van ons (en het kerkelijke zangkoor) dat in 2016 een Cantorij tot stand komt. Een Cantorij is een groep zangers (m/v) van ongeveer 6 à 7 mensen die met eenvoudige muziek de eredienst ondersteunen en ook meehelpen bij de totstandkoming van de liturgie. Zo kunnen ook de “gaten” op zondag worden opgevuld. Connection, Phoenix en ons eigen kerkelijk zangkoor ondersteunen ongeveer 30 erediensten per jaar op zondag. Wat zou het mooi zijn als we konden
beschikken over een Cantorij op zondag. Nu moeten de gaten worden gevuld door externen en dat heeft een prijskaartje en wel van zodanige aard dat dit niet meer te financiëren valt en dat we (te hopen van niet) genoegen moeten nemen met gelezen/stille Heilige Missen op zondag.

Bij velen bestaat er onduidelijkheid over de taken van de pastoraatgroep en beheercommissie. Ondanks dat op de bijeenkomst van 3 juni 2015 uitdrukkelijk is ingegaan op deze onderwerpen, blijkt nog steeds dat niet iedereen weet wie wat doet. Ook vinden er nog steeds te veel overlappingen plaats.
De pastoraatgroep is verantwoordelijk voor de liturgie, pastoraat, diaconie en vrijwilligersbeleid in onze geloofgemeenschap. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de pastoraatgroep worden uitgebreid met nieuwe vrijwilligers.
De pastoraatgroep heeft voor 2016 de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Intensivering van zorg voor ouderen; nu gebeurt er op dit terrein al veel, echter veelal niet
    gestructureerd. Om dit te kunnen bereiken zou het een goede zaak zijn als een vrijwilliger dit
    onderdeel voor zijn of haar rekening wil nemen. Wie voelt zich geroepen?
  • Bij een groter aantal mensen betrokkenheid met onze geloofgemeenschap ontwikkelen. Wie van u wil als vrijwilliger dit onderdeel voor zijn rekening nemen?
  • In 2015 zijn we op deelterreinen gestart met de Diaconale Zorg. Denk hierbij aan de advent- en vastenactie. Wij willen dit onderdeel intensiever aanpakken. Denk hierbij vooral aan de zorg voor vereenzaamden. Wie voelt zich geroepen hierbij behulpzaam te zijn?
  • In 2016 zullen we als pastoraatgroep nauwer gaan samenwerken met de pastoraatgroep van Maria van Eik en Duinen.

De beheercommissie is verantwoordelijk voor het facilitaire gebruik van het (kerk)gebouw. De beheercommissie organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en is beheerder/houder van de middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt.
Pater Richard Lobo zal in 2016 krachtiger aanwezig zijn dan in 2015. Zeer uitdrukkelijk stellen we dat hij de eerst aanwezige priester is voor onze geloofgemeenschap. Bij het toedienen van sacramenten, en vooral daar waar het betreft het doopsel, huwelijk en ziekenzalving, moet primair contact worden
opgenomen met pater Richard. Ook geldt dit voor uitvaardiensten: nadat pater Richard op de hoogte is gesteld neemt hij contact op met de familie/nabestaanden. De vorm van de uitvaartdienst wordt daarna bepaald.

Een zeer belangrijke taak van de pastoraatgroep is de vitalisering van onze geloofgemeenschap en in bredere zin van onze parochie. Met u gaan we daaraan werken in 2016.
Voor U allen een zalig Nieuwjaar en moge uw wensen in vervulling gaan. Ook in 2016 willen wij u allen in goede gezondheid begroeten in onze Pastoor van Arskerk.

Pater Richard Lobo, Marianne de Jong en Nico Rongen