Parochie steunt Nepal

Zoals vele kerken en parochies steunt ook onze parochie de medemensen die getroffen zijn door de zware aardbeving in Nepal, door gebeden tijdens onze vieringen en door financiële steun. Daarvoor werd er na de vieringen in het weekend van 9 en 10 mei, in de vier kerken die tot de Vier Evangelisten behoren, een speciale deurcollecte gehouden. De opbrengst van deze collecte gaat naar de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie die onze bijdrage effectief besteedt, vooral aan voedsel, onderdak, schoon water en – om het uitbreken van ziekten te voorkomen – sanitaire voorzieningen, en aan essentiële goederen als dekens, kleding en voorzieningen om te kunnen koken. Caritas Nepal kan alle hulp en steun van de Nederlandse katholieke gemeenschap gebruiken.
Als u geen gelegenheid heeft gehad om bij te dragen aan de deurcollecte, dan is overmaken van een gift ook mogelijk: Bankrekening NL38 INGB 0002 0105 34 ten name van Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie, onder vermelding van ‘Steun aan Nepal’.
Voor uw steun in de vorm van gebed wordt u onderstaande suggestie aangereikt.

 

Barmhartige en liefdevolle God,
wij bidden voor onze zusters en broeders in Nepal,
voor hen die gestorven zijn en voor degenen die rouwen,
dat uw genade uw volk mag zegenen en troosten.
Voor degenen die bang zijn; geef hen vrede.
Voor degenen die zwoegen om te redden; geef hen kracht.
Voor degenen die verloren lopen; dat zij beschutting mogen vinden onder uw vleugels.
Open onze harten Heer,
help ons uw volk nabij te zijn in onze acties en gebeden.
Door Christus, onze Heer, Amen.

Bron: CAFOD, de officiële caritasorganisatie van Engeland en Wales